۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ اسفند

شماره حساب بانک رفاه جهت پرداخت شهریه

 

194000035

 

بنام درآمد معاونت آموزشی علوم پزشکی کرمان

 

شماره شبا :  IR 65-0130-1000-0000-0194-0000-35